Örebro Masters 2017 U13 Mix

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
EKMAN Vincent Fff Stockholm   2 2 3 3 V 1/5 -6 15
STÅHL Folke Dif Stockholm V3   2 4 V V 3/5 2 19
MALVIK Aleksander Of Oslo V V   V V V 5/5 17 25
BRANDBERG Hugo Kf99 Kungsbacka V V 2   V V 4/5 10 22
GRANBERG Nils Wff Örebro V 3 2 0   V 2/5 -4 15
JOHANSSON Tommy Uf Uppsala 3 2 0 0 1   0/5 -19 6

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
NILSSON Malin Uf Uppsala   0 V V V 3/4 4 15
ÅHS-JOHANSSON Hannes Uf Uppsala V   V V4 0 3/4 6 14
BRANDBERG Nils Kf99 Kungsbacka 2 0   1 0 0/4 -17 3
HJORTSMARKER Knut Lfk Linköping 1 3 V   0 1/4 -4 9
MAXE Herman Wff Örebro 3 V V V3   3/4 11 16

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
ZIMMERMAN Filip Wff Örebro   V V V V 4/4 12 20
SEIKO Oscar Wff Örebro 0   1 1 0 0/4 -18 2
SAND Tobias Kf99 Kungsbacka 4 V   V 0 2/4 0 14
LUNDBLAD Isak Uf Uppsala 2 V 3   3 1/4 -3 13
SÖNNERGREN Simon Mf19 Malmö 2 V V V   3/4 9 17

 
Document Engarde - 2017-10-08 10:47:49