Värja U13 Mix
Örebro Masters

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
GRELA Marcus Löfk Lidingö   V V V V V V 6/6 20 30
SEIKO Oscar Wff Örebro 1   V 0 V 4 V 3/6 0 20
LUNDESGAARD Zion Drammen Fk 2 3   1 4 0 V 1/6 -11 15
ELG Elwin Kfa Köping 2 V2 V3   3 3 V 3/6 3 18
SEHLIN Rasmus Wff Örebro 0 1 V V   4 V 3/6 -3 20
VIK Martin Aleksander Njård Fekting 4 V V V4 V   V 5/6 12 28
LINDERBORG Robin Efk Eskilstuna 1 4 3 0 1 0   0/6 -21 9

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
AGLANDER Noelle Löfk Lidingö   2 V 2 0 2 1 1/6 -16 12
LJUNGBERG Clara Fff Stockholm V   V 1 V V4 V 5/6 7 25
LUNDESGAARD David Immanuel Drammen Fk 3 3   1 2 0 2 0/6 -15 11
ZIMMERMAN Filip Wff Örebro V V V2   V V V 6/6 15 27
SWENNING Embla Uf Uppsala V 3 V4 4   V 1 3/6 1 22
PESTALOZZI Johannes Aff Göteborg V 3 V 0 4   0 2/6 -4 17
MARTINEZ Viktor Fkc Karlskrona V 2 V 4 V V   4/6 12 26

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
GILDERNES Ada Sofie Bergens Fk   1 4 4 V V V3 3/6 4 22
WIGREN Dante Wff Örebro V2   V4 2 V 4 V 4/6 5 22
WIBERG Eric Dif Stockholm V 1   3 V V 0 3/6 -4 19
SOLVIKAAS Kristoffer Bygdø Fk V V V   V 1 V 5/6 8 26
BRANDBERG Nils Kf99 Kungsbacka 4 2 4 3   V V 2/6 -2 23
ERIKSSON Hilma Fff Stockholm 0 V 1 V 4   V 3/6 -3 20
FATULLAEV Vahab Njård Fekting 2 3 V 1 1 3   1/6 -8 15

 
Document Engarde - 2019-11-10 11:15:45